วัดพระแก้ว ประติมากรรมที่งดงามของไทย

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือชาวไทยมักเรียกติดปากว่า วัดพระแก้ว เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และงดงามที่สุดของไทยวัดพระแก้วถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2325 ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีวัดพระแก้วถูกใช้เป็นพระบรมมหาราชวังโดยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ วัดพระแก้วนั้นถูกออกแบบและการสร้างที่คล้ายกับวัดในสมัยอยุธยา

โดยเฉพาะวัดพระศรีสรรเพชญ์ ด้วยความที่เป็นพระบรมมหาราชวังในสมัยนั้นภายในวัดพระแก้วนั้นถูกสร้างและออกแบบมาแตกต่างจากวัดอื่นๆ ซึ่งมีการถูกแบ่งออกเป็นบริเวณต่างๆ อาทิ กลุ่มพระอุโบสถ เป็นจุดที่อยู่ส่วนกลางของวัด มีกำแพงแก้วล้อมรอบและมีซุ้มประดิษฐานถึง 8 ซุ้ม ซึ่งในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

นอกจากประติมากรรมของพระอุโบสถและบริเวณโดยรอบของวัดที่วิจิตรงดงามมาก ภายในยังมีภาพเขียนผาพนังที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่วิจิตรตระการตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์

นอกจากนี้ยังมี พระอัษฎามหาเจดีย์ เป็นมหาเจดีย์มีทั้งสิ้น 8 องค์ ตั้งอยู่บริเวณพระระเบียงหน้าวัด ซึ่งมหาเจดีย์ดังกล่าวสันนิฐานว่าถูกสร้างหลังจากการก่อสร้างพระมหาราชวัง คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 วัดพระแก้ว

เป็นโบราณสถานที่ยังคงความงดงามอย่างมากจนได้รับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลก นอกจากพระแก้วมรกตแล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานเช่น พระพุทธรูป พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระสัมพุทธพรรณี ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติเข้าชมจำนวนมาก